TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2000

 

            ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS

 

 

            Toiminta-ajatus

            Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason                                                          metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja

neuvontatyö,riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

            Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty metsästyslain 63 - 68 §:ssä,

            metsästysasetuksen 34 § :ssä ja metsästäjäorganisaation ohjesäännöissä.

 

 

            A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET

 

            1. Huolenpito riistakannoista; erityisesti metsäkanalinnut.

            2. Pienpetopyynnin tehostaminen ja palkitseminen.

            3. Harrastusedellytysten parantaminen erityisesti nuorten osalta.

            4. Metsästyksenvartioinnin, koulutuksen ja viestinnän edelleen tehostaminen.
            5. Hyvien suhteiden luominen sidoskumppaneihin.

            6. Metsästyksen harjoittaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

            7. Hirvien aiheuttama metsävahinkotilanne.

 

 

            B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

 

            1. HALLINTO (kokoukset, rhy:n edustajat eri tilaisuuksissa, toiminnanohjaus)

 

            1. Johtokunta kokoontuu seuraavasti:

            I  11.01.  II  15.02.  III  14.03.  IV  09.05.  V  05.09.  VI  21.11.

            2. Toiminnanohjaus: määräaikaistehtävät, koordinointi.

            3. Vuosikokous 18.03. klo 12. Saarenkylän Nuorisoseuran toimitalolla.

 

 

 

 

 

            2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO (tutkinnon koulutustilaisuudet, tutkintotilaisuudet, tutkinnon vastaanottajat)

 

1. Metsästäjätutkintoihin valmentava koulutus järjestetään keväällä Rovalan kansalaisopistossa ja syksyllä maalaiskunnan kansalaisopistossa Syväsenvaarassa sekä tarvittaessa myös muualla toiminnanohjaajan luvalla.

            2. Metsästäjätutkintoja on 8-10 kertaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AMPUMAKOE (ampumakokeiden järjestäminen, kokeen valvojat, ammunnan harjoittelu)

 

            1. Ampumakokeita järjestetään keväällä ja syksyllä tarpeellinen määrä.

            2. Ammuntoja järjestävien metsästysseurojen kanssa laaditaan ampumakoekalenteri,

                mikä julkaistaan Lapin Kansassa.

            3. Ampumakokeita valvovat yhdistyksen valtuuttamat valvojat.

            4. Ampumakokeita järjestävät metsästysseurat velvoitetaan järjestämään harjoitusammuntoja

                kohtuulliseen hintaan.

5. Mikäli ilmenee tarvetta järjestään ylimääräisiä ampumakokeita, joista päättävät puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja yhdessä.

 

 

4. KOULUTUS, NEUVONTA (koulutustilaisuudet, kurssit, hirvipalaverit, annettava neuvonta, nuorisotyö,

                    erämiesillat, koulutusmateriaalin hankinnat)

 

            1. Koulutusta metsästys- ja aselain tiimoilta.

            2. Yhteistyötä kuntien ala- ja yläasteitten sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

            3. Osallistutaan riistanhoitopiirin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin.

            4. Koulutusta yhteishakujen vetäjille.

            5. Koulutusta metsästyksenvartijoille ja ammunnanvalvojille.

            6. Koulutusta hirvenpyyntiin osallistuville.

            7. Koulutusta johtokunnan jäsenille.

            8. Pienpetopyyntikoulutus

           

 

5. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN (elinympäristöjen hoito, vahinkojen estotoimenpiteet,

                    riistanhoidon kokeilut, pyyntikurssit, riistanhoidon ohjaus)

 

            1. Hirvien talvilaidunten tehostettua hoitoa.

            2. Edistetään työllisuusvaroin tapahtuvaa riistanhoitotyötä.

            3. Hirvivahinkojen torjunta: karkotteet yms.

            4. Nuolukivien oikeaoppinen maastoon sijoittelu.

            5. Edistetään pienpetopyyntiä, mahdollinen kilpailu ja palkitseminen.

 

 

 

6. RIISTAKANTOJEN HOITO (riistalaskennat ja riistakantojen seuranta, suurpetohavainnointi,

                    hoito- ja metsästyssuunnitelmat)

 

            1. Riistakolmiolaskennat keväällä ja syksyllä.

            2. Hirvihavainnot / maastolaskenta, RKTL.

            3. Hirvien lentolaskennat helmi-maaliskuussa (hirvenmetsästykseen osallistuvat rahoittavat).

            4. Tiivistetään yhteistyötä petotutkimuksen ja RKTL:n kanssa.

 

 

 

 

 

            7. METSÄSTYS (suositukset, rajoitukset ym.)

 

            1. Harkitaan metsäkanalintujen mahdollista rauhoittamista ja rauhoitusajan pidentämistä.

            2. Mahdolliset metsästäjäkohtaiset saaliskiintiöt kanalinnunmetsästyksessä.

            3. Valikoiva hirvenmetsästys.

4. Hirvlupakiintiötä esitettäessä otetaan huomioon hirvien aiheuttama metsävahinkotilanne

 

 

 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA (valvontatoimenpiteet, vartijoiden koulutus)

 

            1. Tehostetaan metsästyksenvalvontaa koulutettujen vartijoiden toimesta, joita on n. 150.

            2. Yhteistyötä poliisin ja MH:n sekä porotalouden kanssa.

            3. Tehostetaan parivartiointia alkusyksystä metsäautoteillä.

            4. Vartiointi-isku yhteistyössä poliisin ja metsähallituksen kanssa.

 

 

9. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (tiedotustoiminta, sidosryhmäneuvottelut, yhteydet seuroihin ja

                    seurueisiin, huomionosoitukset)

 

            1. Tehostetaan edelleen tiedotus- ja suhdetoimintaa.

            2. Lisätään tiedotus- ja neuvottelutoimintaa yhteishakujen kanssa.

            3. Vieraillaan metsästysseurojen vuosijuhlissa sekä hirvipeijaisissa.

            4. Luovutetaan ansioituneille yhdistyksen jäsenille ansiomerkkejä ja viirejä.

            5. Toiminnanohjaaja lähettää tiedotteita metsästysseuroille.

6. Järjestetään yhdessä metsälautakunnan ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa hirvivahinkoja koskeva informaatio- ja kuulemistilaisuus.

 

 

 

 

10. AMPUMARATA (ampumaradan ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)

 

            1. Yhdistyksellä ei ole omaa ampumarataa. Ammuntakokeiden järjestämistä varten

            käytössä on kymmenen metsästysseurojen hallitsemaa virallista ampumarataa, joissa

            järjestetään myös yleisiä harjoitusammuntoja. Tuetaan hirvenhiihdon ja metsästysammuntojen järjestämistä.

 

 

 

 

11. MUU TOIMINTA (esitykset, toimenpidealoitteet, omatoiminen varainhankinta)

 

            1. Metsästysharrastuksen imagon edistäminen.

            2. Pyritään edistämään ennenkaikkea nuorten metsästäjien pääsyä metsästysseurojen

            jäseniksi.

            3. Nuorisolle suunnattua eräkasvatusta.