ROVANIEMEN SEUDUN                   Kokouspäivämäärä  19.12.2000                                  

            RIISTANHOITOYHDISTYS                                                                         

            JOHTOKUNTA                               

 

            PÖYTÄKIRJA                                                                                                                     

 

 

 

 

            AIKA                                                               Kello 17.00

 

            PAIKKA                                                         Oikaraisen Erä- ja Kalan toimitalo

 

            SAAPUVILLA                                               Hannu Lukkarila

                                                                                    Juha Seurujärvi

                                                                                    Pentti Hyvärinen

                                                                                    Ari Lohiniva

                                                                                    Martti Mäkinen

                                                                                    Tapani Ollila

                                                                                    Erkki Ruokanen

 

 

 

 

            PUHEENJOHTAJA                                     Hannu Lukkarila

 

            ESITTELIJÄ                                                  Matti Ylijääskö

 

            PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                             Matti Ylijääskö

 

 

 

 

 

            59§

Kokouksen avaaminen

 

 

            Ehdotus:

 

            Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

 

 

            Päätös:

           

            Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat

            tervetulleiksi.

 

60§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

 

 

            Ehdotus:

 

Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten Juha Seurujärvi ja Martti Mäkinen.

 

 

            Päätös:

            Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 

            61§

Metsäkanalintutyöryhmän toimenpide-ehdotukset lintukantojen elvyttämiseksi ja miten niitä voidaan soveltaa meidän yhdistyksessä

 

Vuoden 1999 maaliskuussa Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän pohtimaan maamme metsäkanalintujen tilaa. Sen tuli tarkastella kysymystä, voidaanko lintujen väheneminen pysäyttää tai voitaisiinko kannat peräti elvyttää nousuun. Lintumäärän vähenevä suuntaus ei ole varmaan yksin ministeriön ongelma vaan myös metsästäjäkunnan ja koko yhteiskunnan yhteinen huoli.

 

Asioita alkoi pohtimaan kymmenhenkinen työryhmä, jonka raportista muodostui paksu asiakirja, sillä siihen on kirjattu asioiden taustat todella yksityiskohtaisesti.

 

Työryhmän raportissa on monia mielenkiintoisia asiakokonaisuuksia.

Ryhmän raportissa annetaan ohjeita ja suosituksia metsätalouden osalta mitä moninaisiin toimenpiteisiin. Metsästäjän näkökulmasta toimenpiteet painottuvat metsästyksen ja riistanhoidon järjestämiseen.

 

Raportissa kuitenkin yllättävää on se, että kanalintukantojen kuolleisuustekijöitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Kuolleisuustekijöiden summaa raportissa arvioitiin metsästyksen, petojen, liikenteen ja muiden syiden perusteella. Tilastointi ei kuitenkaan ole pelkkää matematiikkaa vaan eri kuolinsyyt ovat todennäköisesti monimutkaisin suhtein toisiinsa kytkeytyneitä.

Olennainen kysymys on kuitenkin se, että vain kahteen kuolleisuustekijään ihminen voi realistisesti vaikuttaa eli metsästyskuolleisuuteen ja petojen aiheuttamaan kuolleisuuteen.

Metsästyksen osalta ratkaisut on yhdistyksen osalta tehty, joten on syytä pureutua toiseen tekijöistä eli riistanhoitoon.

 

Työryhmän mielestä pienpetojen pyynnistä saadaan todellista hyötyä, sillä tutkimukset osittavat, että tehokkaalla pienpetopyynnillä voidaan vaikuttaa positiivisesti metsäkanalintujen pesimismenestykseen.

Työryhmän mukaan pienpetojen pyyntiä tulisi tehostaa voimakkaasti metsäkanalintujen ja metsäluonnon hoitamiseksi ja metsästäjäorganisaation tulisi huolehtia pienpetopyynnin tehostamiseen liittyvistä järjestelyistä jatkuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi.

 

Pienpetopyynnin jatkuva huolehtiminen edellyttää yhdistyksen näkökulmasta erillisen kanalintukantojen hoito-ohjelman laatimista. Ohjelmaan sisällytettäisiin pienpetoyynnin lisäksi myös muut toimenpiteet, joihin metsästäjät voisivat vaikuttaa.

Erityisesti yhtenä oleellisena asiana olisi asennoituminen eri metsästysmuotoihin. Pienpetopyynti tulisi saattaa yhdeksi kiinnostavaksi metsästysmuodoksi muiden metsästystapojen rinnalle. Miten pienpetojen pyynti saadaan kiinnostavaksi sillä eihän siitä saa edes reppuun syötävää ? Kuitenkin pienpetojen pyynnillä on repun painossa pitkällä aikavälillä tuntuva vaikutus. Pienpetopyynnin arvostaminen ja asennoituminen pyyntiin onkin yksi tärkeimmistä hoito-ohjelman tavoitteista.

 

Ohjelman läpivieminen on kaikkien metsästäjien yhteinen asia. Se edellyttää metsästäjien lisäksi myös muiden yhteistyötahojen osalta kitkatonta toimivuutta.

 

 

Metsästysoikeuden haltijoiden tulisi helpottaa pienpetopyynnin käytännön järjestelyjä siten, että pienpetopyyntiin myönnettävät metsästysluvat olisivat mahdollisimman pitkäaikaisia ja halpoja. Tämä kohdistuu erityisesti alueellamme suurimman metsästysoikeuden haltijan eli metsähallinnon osalta joustavuutta pienpetojen pyyntilupien järjestämiselle.

Myös metsästysseurojen yhteistoimintaa tulee lisätä ja kehittää pienpetopyynnissä. Seurojen toiminta-alueiden rajat tulee sovitella siten, että tehokkuus pienpetopyynnin onnistumisessa eri pyyntimuodoissa saadaan täysmääräisesti käyttöön.

 

Johtokunta hyväksyi seuraavan kanalintukantojen hoito-ohjelman:

 

1.  Pienpedot

 

1.1.  Pienpetokilpailu

Kilpailuaika on 01.01.2001- 31.12.2001.

Kilpailueläiminä ovat kettu, villiminkki, kärppä ja vahinkolinnut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienpetokilpailun säännöt:

 

Kilpailussa mukana olevat pienpedot: Kettu, villiminkki, kärppä ja vahinkolinnut

Kilpailueläimet tulee metsästää yhdistyksen toimialueelta.

 

Kilpailuaika on 1.1.2001 – 31.12.2001, ottaen kuitenkin huomioon metsästyslain ja - asetuksen pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset

 

Kilpailija täyttää asianmukaisesti kilpailulipukkeen ja kahden saalismäärän varmistajan allekirjoituksella varustettuna toimittaa sen toiminnanohjaajalle 15.1.2002 mennessä.

 

Saalismäärän pisteytys on seuraava:

 

Kettu               15 pistettä

villiminkki         5 pistettä

kärppä            3 pistettä

vahinkolinnut   1 piste

 

 

Yhdistys palkitsee viisi suurimman saalismäärän saanutta pyytäjää yleisessä ja nuorten sarjassa. Nuorten sarjassa ikäraja on 20 vuotta.

Yhdistyksen vuosittainen palkintojen arvo olisi enintään 5000 mk

Johtokunta suosittelee yhteishakuja, metsästysseuroja / -seurueita palkitsemaan pienpetojenpyytäjiä vuosittain parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Kaikki määräaikaan mennessä yhdistykselle tulleet vähintään 10 pistettä sisältävät kilpailulipukkeet osallistuvat lisäksi palkintojen arvontaan, joka suoritetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Kilpailijalla on oikeus osallistua vain yhdellä lipukkeella kilpailuun.

 

 

1.2.  Pienpetopyyntikoulutus

           

Yhdistys järjestää vuosittain yhdessä riistanhoitopiirin kanssa pienpetopyyntiin liittyvän koulutusosion.

Koulutus käsittää meillä perinteiset menetelmät ja sen lisäksi pyyntimuodoissa paneudutaan myös vaihtoehtoisiin toimintatapoihin kuten ketun pyyntiin ajavalla koiralla, ketun loukkupyyntiin jne.

Ensimmäinen koulutusosio alkaisi tammikuussa 2001.

 

2. Metsästyksen asennekasvatus

 

Yhdistyksen ja metsästyseurojen yhteinen ja tärkeä toimintamuoto. Tähän liittyisi olennaisena myös nuorten metsästäjien metsästysmahdollisuudet ja seurojen tulevien vuosien toimintasuunnitelmat. Tähän osioon panostetaan paljon ja kaikki ajatukset ja toimintamallit keskustelujen kera kirjataan tähän.

 

 

62§

Tiedotusasiat

 

            Syksyn hirvenmetsästys.

 

 

63§

Kunniamerkkiesitykset

 

            Karhukivalon Erä ry:n johtokunta on esittänyt seuraavia kunniamerkkejä

           

            Hopeinen ansiomerkki:

 

            Haavikko Unto Ilmari

            Haavikko Aarne Albert

           

            Johtokunta päätti esittää Lapin riistanhoitopiirin hallitukselle hopeisten

            ansiomerkkien myöntämistä edellä mainituille.

 

 

            Pronssinen ansiomerkki:

 

            Korhonen Ahti Einari

            Matinmikko Matti

            Vanhatapio Reijo

 

            Johtokunta päätti myöntää pronssiset ansiomerkit edellä mainituille.

           

 

            64§

Toiminnanohjaajan lisäpalkka

 

Johtokunta päätti maksaa toiminnanohjaajalle lisäpalkkana vuodelle

2000 yhden kuukauden palkan.

 

Asian esittelijänä toimi puheenjohtaja.

Toiminnanohjaaja ei osallistunut asian käsittelyyn.

 

 

65§

Muut asiat

 

Päätettiin hankkia joululahjaksi yhdistyksessä aktiivisesti toimiville

jäsenille ja toimihenkilöille metsästäjän kalenterit ( 40 kpl. ) ja

Eränkävijä- kirja ( 10 kpl. )

 

 

 

66§

Kokouksen päättäminen

 

                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

 

 

 

 

            Puheenjohtaja Hannu Lukkarila                    Pöytäkirjanpitäjä Matti Ylijääskö

 

 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat:

                                   

           

            Martti Mäkinen                                 Juha Seurujärvi