ROVANIEMEN SEUDUN                            Kokouspäivämäärä  5.9.2000                                  

            RIISTANHOITOYHDISTYS                                                                          

            JOHTOKUNTA                                 

 

            PÖYTÄKIRJA                                                                                                                       

 

 

 

 

            AIKA                                                               Kello 18.00

 

            PAIKKA                                                          Sky- hotelli Rovaniemi

 

            SAAPUVILLA                                                Hannu Lukkarila

                                                                                    Pentti Hyvärinen

                                                                                    Martti Mäkinen

                                                                                    Tapani Ollila

                                                                                    Erkki Ruokanen

                                                                                    Jyrki Tolonen, metsähallitus

                                                                                    Kari Tiermas

 

 

 

 

            PUHEENJOHTAJA                                      Hannu Lukkarila                               

 

            ESITTELIJÄ                                                   Matti Ylijääskö

 

            PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                                Matti Ylijääskö

 

                                   

 

 

 

 

            42§

Kokouksen avaaminen

 

 

            Ehdotus:

 

            Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

 

 

            Päätös:

            Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat

            tervetulleiksi.

 

 

43§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

 

 

            Ehdotus:

 

Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten Pentti Hyvärisen ja Erkki Ruokasen.

 

 

            Päätös:

            Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

            44§

            Yhdistyksen taloudellinen tilanne

 

Rahastonhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja loppuvuoden talousnäkymät.

Johtokunnan jäsenillä ei ollut huomauttamista asiasta.

 

 

45§    

            Jääviys ja esteellisyyskysymykset

Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen  esitti, että kokouksen puheenjohtaja on esteellinen käsittelemään jäljempänä olevaan valitusasiaan liittyvän vastineen antamista. Ruokasen mielestä puheenjohtajan ei tule osallistua asian käsittelyyn.

Esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtaja Lukkarila ilmoitti, että ei ole esteellinen asian käsittelyssä.

Lisäksi todettiin, että jokainen päätöksentekoon osallistuva itse huolehtii jääviyteen ja esteellisyyteen liittyvät asiat ja mikäli ne täyttyvät ei osallistu asian käsittelyyn.

 

 

 

46§

Vastaselitys Lapin riistanhoitopiirin lausuntoon 16.8.2000

 

Johtokunta on valittanut  Lapin riistanhoitopiirin hallituksen 27.5.2000 koskevasta    päätöksestä siltä osin, kun se koskee rhy:n puoltoperusteiden selkeyttämistä.

 

Lapin riistanhoitopiiri on antanut valituksesta oman lausuntonsa, johon johtokunnalta on pyydetty vastaselitys.

 

 

 

Ehdotus:

 

Johtokunta päättää antaa asiasta liitteessä 1 mainitun vastaselityksen.

 

Päätös:

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Johtokunnan jäsen Jyrki Tolonen ei ottanut kantaa asian käsittelyyn.

Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään asian käsittelyyn

eriävän mielipiteen.

 

 

 

47§

Tiedotusasiat

 

Hirvijohtajien koulutus 21.9.2000 klo 18.00 Saarenkylän Nuorisoseuran talolla.

 

48§

Kunniamerkkiesitykset

 

            Ei ollut.

 

 

49§

Puheenjohtajalle ja toiminnanohjaalle annettujen  huomautuksien  uudelleen käsittely

 

Edellisessä kokouksessaan johtokunta antoi yhdistyksen puheenjohtajalle ja toiminnanohjaajalle huomautukset heinäkuussa pidetyn puhelinkokouksen järjestelyihin liittyen.

 

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila ja toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tolonen ja sihteeriksi Kari Tiermas.

 

Johtokunta kuuli asiassa toiminnanohjaaja Matti Ylijääsköä ja puheenjohtaja

 Hannu Lukkarilaa.

 

Johtokunta keskusteli asiasta.

 

Johtokunta päätti yksimielisesti, että toiminnanohjaalle 14.8.2000 annettu huomautus perutaan kokonaisuudessaan ja puheenjohtajalle annettu huomautus säilytetään lievänä huomautuksena. Puhelinkokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat ja päätösehdotukset tulee toimittaa johtokunnan jäsenille ennen kokouksen järjestämistä.  Puhelinkokoukset hyväksyttiin edelleen menettelytavaksi kiireellisissä yksittäisissä tapauksissa, kun em. asiakirjat toimitetaan jäsenille ennen kokouksen järjestämistä.

 

 

50§

Kokouksen päätäminen

                                   

            Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

 

 

            Pykälät 42,43,44,45,46,47,48 ja 50

 

 

 

            Hannu Lukkarila                                                        Matti Ylijääskö

            puheenjohtaja                                                            pöytäkirjanpitäjä

 

 

            Pykälä 49

 

 

 

            Jyrki Tolonen                                                 Kari Tiermas

            puheenjohtaja                                                            pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat:

 

 

 

 

            Pentti Hyvärinen                                                        Erkki Ruokanen