ROVANIEMEN SEUDUN                      Kokouspäivämäärä  9.5.2000                                  

         RIISTANHOITOYHDISTYS                                                      

         JOHTOKUNTA                        

 

         PÖYTÄKIRJA                                                                                         

 

         AIKA                                                Kello 18.00

 

         PAIKKA                                            Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran

                                                               toimitalo Olkkajärvellä

 

 

 

         SAAPUVILLA                                     Hannu Lukkarila

                                                               Juha Seurujärvi

                                                               Pentti Hyvärinen

                                                               Ari Lohiniva

                                                               Martti Mäkinen

                                                               Tapani Ollila

                                                               Erkki Ruokanen

 

 

         PUHEENJOHTAJA                             Hannu Lukkarila

 

         ESITTELIJÄ                                      Matti Ylijääskö

 

         PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                         Matti Ylijääskö

 

 

 

 

 

         25 §

Kokouksen avaaminen

 

 

         Ehdotus:

 

         Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

 

 

         Päätös:

 

         Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

 

 

 

26 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

 

 

         Ehdotus:

 

         Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

         pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

         Juha Seurujärven ja Pentti Hyvärisen.

 

 

         Päätös:

 

 

         Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

         27 §  

Lasunto hirvenkaatolupahakemuksista Lapin riistanhoitopiirille

 

Hirvenkaatolupahakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 24 kpl.

            joista 10 kpl oli yhteislupahakemuksia.

         Haettava hirvimäärä oli 688 aikuista ja 682 vasaa.

Yhteislupahakemus Timo Kovalan hakemus koskee myös 30 kpl. metsäkauriin kaatolupaa.

 

Johtokunta päätti 14.3. 2000 § 18 yhdistyksen alustavaksi kaatokiintiöksi 1000-1100 hirveä ja vasaosuudeksi kaatokiintiöstä 50%.

Metsästäjien näkemys syksyn kaatokiintiöksi oli 1180 hirveä.

 

Lentolaskenta suoritettiin kokonaisuudessaan Etelä –Lapin hirvitalousalueilla 4 ja 5.

Lentolaskennan tulokset ja naapuriyhdistysten suunnittelmat syksyn kaatokiintiöksi on koottu liitteenä olevaan taulukkoon. ( LIITE 1 )

 

         Lapin Metsäkeskuksen  vuonna 1999 arvioimat hirvien aihettamat metsävahingot

käsittivät n. 960 hehtaarin suuruisen alueen ja korvattavat metsävahingot olivat n.

2,8 milj. mk.. Kaikkia vuoden 1999 hakemuksia ei ehditty arvioimaan ennen talven tuloa. Arvioinnit näiltä osin jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kohteet sijaitsivat pääosin osa-alueella 1 ( Ranuantien suunta ja Ala-Kemijoki ) sekä osa-alueella 2 ( Ala-Ounasjoen alue ).

Tilanne vahinkojen osalta on edelleen huolestuttava ja tämän vuoksi lupakäsittelyssä on osa-alueella yksi ja osalla aluetta kaksi sovellettava poikkeuksellisesti hirvikantaa leikkaavaa verotustapaa..

 

Lapin metsäkeskus  ja Rovaniemen metänhoitoyhdistys ovat  lausunnoissaan mm. todenneet, että verotusta on pyrittävä kohdistamaan siihen hirvipopulaation osaan mikä laiduntaa talvisin pahimmilla tuhoalueilla.

 

Kartta hirvien aiheuttamista metsävahinkoalueista (  LIITE 2 )

 

Puoltoperusteet ovat johtokunnan 22.2.1999 hyväksymien puoltoperusteiden mukaiset . Lisäksi mikäli hakija hakee pelkästään yksityismaille tällöin puolletaan ko. alueen keskimääräisellä verotusteholla.

 

RHY:n lupamäärä                     ( kpl. )                   1000          

 

Peruskiintiön  ( 1000 kpl. ) jakoperusteet:

 

Vuokramaiden osuus

RHY:n pinta-ala                        ( hehtaaria )           755000

Vuokratut yksityismaat               ( hehtaaria )           315589

Lupakiintiöstä vuokramaille        ( % )                     41,80

Lupakiintiöstä vuokramaille        ( kpl. )                   418

Pinta-alakerroin                        ( hirveä / 1000 ha)   1,325

 

Ampujien osuus

Lupakiintiöstä ampujille            ( kpl. )                   582

Ampujakerroin                         ( 2404 ampujaa )    0,242

 

Johtokunnan harkintavara, vahinkokiintiö sekä Ylä-Ounasjoen ja 4- tien suunnan jakamaton kiintiö kohdistetaan seuraavasti:

 

         - Ala-Kemijoki        42 hirveä

         - Ranuantie           105 hirveä

         - Ylä-Kemijoki

            ja Kuluskaira       26 hirveä

         - Ala-Ounasjoki      11 hirveä

 

Perusteena ovat  metsä- ja liikennevahingot.

 

Yhdistyksen puollettava lupamäärä on 1163 kpl.

 

 

 

 

Osa-alue

Lupamäärä (kpl)

Verotusteho

Hirvi / 1000 ha

Pinta-alakerroin

Hirveä / 1000 ha

Ampujakerroin

Hirveä / ampuja

Ala-Kemijoki

128

2,56

2,61

0,313

Ranuantie

356

2,54

1,877

0,343

Ylä-Kemijoki/

Kuluskaira

220

1,75

1,503

0,274

Ala-Ounasjoki

186

1,41

1,143

0,210

Ylä-Ounasjoki

148

0,99

1,325

0,242

4- tien suunta

125

0,781

1,598

0,303

Yhteensä

1163

1,540

 

 

Yhteenvetoluettelo lupahakemuksista ja puoltolaskelmista alueittain ( LIITE 3 )

 

 

 

Ehdotus:

 

Johtokunta päättää antaa Lapin riistanhoitopiirille liitteessä 3 osa-alueittain eritellyn lausunnon vuoden 2000 hirvilupahakemuksista ja päättää puoltaa yhteishaku Timo Kovalalle 20 kpl. metsäkauriin kaatolupaa.

Lisäksi johtokunta edellyttää, että vuokramailla toimivat metsästysseurat pyytävät kiintiönsä ensisijaisesti yksityismailta metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi.

 

 

 

 

 

Päätös:

 

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päätti muuttaa Kampsan Erän pyyntilupahakemuksessa esitettyä hirvenpyyntialuetta valvonnallisin perustein siten, että se käsittää Kemijoen eteläpuolella olevan n. 6000 hehtaarin Kivalon alueen ja Kemijoen pohjoispuolella olevan n. 3300 hehtaarin Kaihuavaaran alueen.

Alueet on rajattu hakemukseen liitetylle kartalle. Riistanhoitoyhdistyksen yksi keskeisempiä tehtäviä on metsästyksenvalvonta. Tässä tarkoituksessa yhdistyksen johtokunta on edellyttänyt kaikilta luvan hakijoilta kaatopaikkojen merkitsemistä sekä viikoittaisen ilmoituksen tekemistä kaadetuista hirvistä. Kampsan Erää lukuun ottamatta kaikki muut ovat noudattaneet suositusta. RHY on hakijan laiminlyönnin johdosta joutunut turvautumaan poliisin apuun hakijan hirvenkaatopaikkojen selvittämisessä.

 

Johtokunnan jäsen Ari Lohiniva ja toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö eivät osallistuneet Ylä-Ounasjoen alueen hirvikiintiön päättämiseen.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Juha Seurujärvi ei osallistuntut alueen kolme

hirvikiintiön päättämiseen. Johtokunnan jäsen Pentti Hyvärinen ei osallistunut Ala-Kemijoen hirvikiintiön päättämiseen. Johtokunnan jäsenet Martti Mäkinen ja Tapani Ollila eivät osallistuneet Ylä-Kemijoen ja Kuluskairan hirvikiintiön päättämiseen.

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila ei osallistunut Ala-Ounasjoen hirvikiintiön päättämiseen ( puheenjohtajana asiakohdan käsittelyssä toimi Juha Seurujärvi )

 

Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen jätti kokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 4.

 

Johtokunnan varapuheenjohtaja Juha Seurujärvi jätti kokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 5.

 

 

 

 

28 §

Lausuntopyyntö metsäkanalintujen metsästysajoista

 

Lapin riistanhoitopiiri on pyytänyt yhdistyksen lausuntoa kanalintujen metsästysajoista kuluvan vuoden metsätyskauden osalta.

 

Riistanhoitopiirin ehdotus metsästysajoiksi on seuraava:

 

Metsästysaika 20.9 – 30.9 2000

Keminmaan-, Pellon-, Posion-, Ranuan-, Simon-, Tervolan-, Tornion- ja Ylitornion riistanhoitoyhdistyksissä.

 

Metsästysaika 20.9.2000 – 31.3.2001 ( riekko ja kiiruna )

Enontekiön-, Utsjoen- ja Inarin riistanhoitoyhdistyksissä.

 

Muualla metsästys on kielletty.

 

Ehdotus:

 

Johtokunnalla ei ole huomauttamista esitetyistä metsästysajoista.

 

 

 

Päätös:

 

Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 

29 §

Tiedotusasiat

 

1.  Lapin riistanhoitopiiri

         - Hirvien aiheuttamat metsätuhot Lapissa.

         - Piirin lausunto Pekka Vihervuoren esitykseen

         - Ennakkoilmoitus piirin kokouksesta

         - Lupa poiketa rauhoittamattomien lintujen rauhoitusajoista (MA 25 §)

Korppi,Varis, Harakka ja harmaalokki. Lupa myönnetty Tapani Partaselle            ja  Esko Parpalalle

 

2.  Muut

         - Palojärven paliskunta ; ilveksen aiheuttamat porotuhot

- Antti Saari ; kantelu Maa- ja metsätalousministeriölle      Metsäntutkimuslaitoksen metsästysosoitusmenettelystä

 

 

 

30 §

Kunniamerkkiesitykset

 

         Esityksiä ei ollut.

 

 

 

31 §

Muut asiat

 

Karhun elintapoihin ja metsästykseen liittyvän luentotilaisuuden järjestäminen.

 

Karhut yleistyvät ja tulevat yhä lähemmäs ihmisiä ja asuttuja alueita.

Karhujen elintavoista ja elinympäristöistä on monenlaista tietoa ja mielipiteitä.

Miten karhuun tulee suhtautua ja miten sitä metsästetään ?

Kysymykseen nykyinen metsästäjäkunnan on vaikea vastata, koska meillä on hyvin vähän kokemusta asiasta.

Pohjois-Norjassa asuva ammattimetsästäjä / tutkija Herman Sotkajärvi on erikoistunut karhuun ja sen elintapoihin ja elinympäristöihin.

Sotkajärvi on vierailemassa Rovaniemellä la 27.5 .

Sunnuntaina 28.5 hän olisi valmis n. 2 tunnin luentoon em. karhuaiheesta, jos asiaan on kiinnostuneita.

 

Johtokunta päätti järjestää sunnuntaina 28.5. luentotilaisuuden edellä mainitusta aiheesta ja päätti kutsua Herman Sotkajärven luennoimaan aiheesta.

Toiminnanohjaaja hoitaa tilaisuuden järjestelyt.

 

 

Yhdistyksen kopiokoneen hankinta

 

Tarjoukset uudesta kopiokoneesta on pyydetty. Uuden yhdistykselle sopivan peruskopiokoneen hankintahinta ominaisuuksista riippuen on hintahaarukassa 5000 – 12000 markkaa.

Tarjoukset eri vaihtoehdoista on pyydetty ja ne käydään läpi kokouksessa, jonka jälkeen päätetään mahdollisesta hankkimisesta.

 

Johtokunta käsitteli kopiokoneesta pyydetyt tarjoukset ja päätti hankkia Canon PC 860 merkkisen kopiokoneen. Koneen hankintahinta on 6750 markkaa (sis. Alv. )

 

Lisäksi johtokunta antoi valtuudet rahastonhoitajan myydä yhdistyksen vanhan kopiokoneen eniten tarjoavalle.

 

 

 

32 §

Kokouksen päätäminen

        

         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.00 .

 

 

 

 

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila           Pöytäkirjanpitäjä Matti Ylijääskö

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

Pentti Hyvärinen              Juha Serujärvi