ROVANIEMEN SEUDUN                            Kokouspäivämäärä 30.1.2001                                  

            RIISTANHOITOYHDISTYS                                                                          

            JOHTOKUNTA

 

            PÖYTÄKIRJA                                                                                                                       

 

            AIKA                                                               Kello 18.00

 

            PAIKKA                                                          SKY- hotelli Ounasvaara

                                                                                   

            SAAPUVILLA                                                Hannu Lukkarila

                                                                                    Juha Seurujärvi

                                                                                    Pentti Hyvärinen

                                                                                    Ari Lohiniva

                                                                                    Martti Mäkinen

                                                                                    Tapani Ollila

                                                                                    Erkki Ruokanen

 

            PUHEENJOHTAJA                                      Hannu Lukkarila

 

            ESITTELIJÄ                                                   Matti Ylijääskö

 

            PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ                                Matti Ylijääskö

 

 

 

            11§

            Kokouksen avaaminen

 

            Ehdotus:

 

            Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

 

            Päätös:

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

 

12 §

            Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja

            kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta

 

            Ehdotus:

 

            Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsee

            pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten

            Juha Seurujärven ja Martti Mäkisen.

 

            Päätös:

            Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

13§

            Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2001

 

Johtokunnan on valmisteltava vuotta 2001 varten toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa.

Toiminnanohjaaja on koonnut kuluvan vuoden toteutuneen toiminnan osalta tapahtumat ja kustannukset, johon perustuen on laadittu suunnitelmaehdotus vuodelle 2001.

Johtokunta keskusteli alustavasti toiminnan linjauksista 11.1.  pidetyssä kokouksessa. Pääpiirteittäin johtokunta linjasi toiminnan painotukset seuraavasti:

 

            1. Kanalintukantojen elvyttäminen ja pienpetojen pyynti.

2. Nuorisotoiminta

3. Vartiointi

4. Hirvien aiheuttamien metsävahinkojen torjuminen.

            Toiminta- ja taloussuunnitelma  ( LIITE 1 ja LIITE1b )

 

Ehdotus:

Johtokunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja tarvittaessa täydentää

            sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

 

14§

Toimintakertomus vuodelta 2000

Toiminnanohjaaja on koonnut kuluneen vuoden toteutuneen toiminnan osalta tapahtumat, johon perustuen on laadittu toimintakertomus vuodelta 2000.
Toimintakertomus ( LIITE 2 )

 

            Ehdotus:

 

            Johtokunta käsittelee toimintakertomuksen ja tarvittaessa täydentää

            sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:

Johtokunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2000 ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

 

 

15 §

            Ansiomerkkiesitykset

 

Mahdolliset ansiomerkkiesitykset on lähetettävä tammikuun aikana riistanhoitopiirin hallituksen käsiteltäväksi, jotta ne voidaan luovuttaa merkkien saajille tulevien tapahtumien aikana.

 

 

Ehdotus:

Johtokunta tekee esityksen ansiomerkkien saajista riistanhoitopiirin hallitukselle.

 

 

Päätös:

Esityksiä ei ollut.

 

 

16 §

            Hirvilentolaskennan suorittaminen

 

            Yhdistyksen vuosikokous päätti, että hirvienlentolaskenta suoritetaan v. 2001

            helmi- maaliskuun vaihteessa, jonka hirvenmetsästykseen osallistuvat rahoittavat.

Lentolupamaksu on 50 mk / hirvenkaatolupa. Maksut on lähetetty hirvilupien saajille ja suoritukset on pyydetty maksamaan tammikuun aikana.

 

Lentolaskenta suoritetaan linjaotantamenetelmällä 10 %:n otannalla pohjois-etelä suuntaisin kaistoin. Kaistaleveys on 500 m. Eli laskenta suoritetaan samoilta alueilta kuin muinakin vuosina. Tämä on edellytyksenä vertailukelpoisen aineiston saamiselle.

 

Johtokunta päätti pyytää 11.1 tarjoukset alan yrittäjiltä 26.1 mennessä.

 

Tarjouksen jättivät seuraavat yrittäjät:

 

- First Invest Oy Carelia Copters

- Heliflite Oy

- Helitour Oy

- Kone-Korhonen Oy

- Lapin Lentotaxi Oy

 

 

Ehdotus:

Johtokunta käsittelee jätetyt tarjoukset ja päättää tilata lentolaskentatyön vuodelle 2001.

 

 

Päätös:

Johtokunta päätti tilata lentolaskentatyön Kone-Korhonen Oy:ltä kokonaisurakkahintaan 36774 mk. (sis. ALV). Laskenta suoritetaan helikopterilla.

 

 

17 §

Puoltoperusteet

 

Johtokunta päätti 11.1. pitämässään kokouksessa, että hirvilupien puoltoperusteet käsitellään seuraavassa kokouksessa 30.1.
 

Vuosien 1999 ja 2000 hirviluvat on puollettu johtokunnan 22.2.1999 hyväksymien puoltoperusteiden mukaisesti.

 

Hirvilupien puoltokäsittelyssä on metsästyslain 20 §:n ja 26§:n mukaan huolehdittava kolmesta seikasta eli

            - hirvieläinkannan kestävästä käytöstä

            - hirvien aiheuttamien vahinkojen pysymisestä kohtuullisella tasolla

- sekä erityisesti vapaan metsästysoikeuden alueella siitä, että metsästysmahdollisuudet jakaantuvat tasapuolisesti

 

Metsästysasetuksen 6 §:n mukaan hakemuksen oheen on liitettävä ilmoitus ampujien asuinpaikoista sekä heidän muista metsästysmahdollisuuksistaan.

Tämän osalta on erityisesti huomioitava se, että vaatimus koskee myös kuntalaisia eikä pelkästään muualta Suomesta tulevia.

 

Edellä mainittujen lisäksi on huomioitava 1.3.2000 voimaan tulleen perustuslainsäädännön mukaisesti perusoikeuksien loukkaamattomuuden periaate sekä samanarvoinen kohtelu viranomaistoiminnassa.

 

Kokonaisuutena nämä seikat on otettu huomioon johtokunnan 22.2.1999 hyväksymissä puoltoperusteissa seuraavasti:

 

- Hyväksytystä kokonaiskiintiöstä varataan tarvittaessa ensimmäiseksi tietty osa suunnattavaksi ongelmaisille hirvien aiheuttamille metsävahingoille sekä liikennevahingoille

 

- Tämän jälkeen jäljelle jäävä osuus eli ns. peruskiintiö

      -     jaetaan vuokraamattomien yksityismaiden ja valtion maiden kiintiön

  osalta tasan niiden metsästäjien kesken, joilla on valtion mailla metsästysoikeus      

                              -     yksityismaille tuleva kiintiö jaetaan siten, että kaikkia vuokramaita

                                    käsitellään samanarvoisina

 

- Kestävän käytön varmistamiseksi on sovittu alueelliset verotustasorajat, joiden perusteella johtokunta voi varmentaa kestävän käytön toteutumisen ko. alueella.

 

Puoltoperusteet johtivat merkittävästi tasa-arvoisempaan lopputulokseen kuin edelliset  puoltoperusteet. Valtionmaiden ja yksityismaiden verotustehot eri osa-alueilla ovat olleet johtokunnan tavoitteiden mukaiset ja metsästäjät ovat saaneet itse päättää sen miten hirvet ammutaan eri alueilta.

 

 

Lapin riistanhoitopiiri on antanut 21.2.2001 ohjeet hirvikannan verotukselle ja pyyntilupien puoltoperusteille. ( LIITE 3 )

 

 

Ehdotus:

Johtokunta keskustelee asiasta .

 

 

 

Päätös:

Johtokunta keskusteli puoltoperusteista ja niiden eri vaihtoehdoista.

 

 

18 §

Tiedotusasiat

 

1. Lapin metsätalouspäivät Rovaniemellä 1-2.2.2001

            2. Riistapäivät Kajaanissa 6-7.2.2000

            3. Hirvikannan verotussuunnitelma ja hirvilupien puoltoperusteet. (Riistanhoitopiiri.)

            4. Vuonna 2000 arvioidut hirvieläinvahingot koko maassa. ( Tapio )

            5. Vuonna 2000 arvioidut hirvieläinvahingot Rovaniemen alueella. ( Metsäkeskus )

            6. Maksuntarkkailulista. ( Metsästäjärekisteri )

 

            Ehdotus:

            Johtokunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat.

 

 

            Päätös:

            Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

19 §

Muut asiat

           

            Johtokunta päätti maksaa Ylä-Kemijoen alueella toimivalle metsästyksenvartija

            Kai Pekkalalle vuoden 2000 vartioinnista aiheutuneita matkakuluja yht. 666,75 mk.

 

            Riistapäiville osallistuvat Hannu Lukkarila ja Martti Mäkinen.

 

 

20 §

Kokouksen päättäminen

 

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

 

 

 

Puheenjohtaja                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

            Hannu Lukkarila                                                        Matti Ylijääskö

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

Martti Mäkinen                                                           Juha Seurujärvi