TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2001      LIITE 1

 

            ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS

 

 

            Toiminta-ajatus

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö,riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

            Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty metsästyslain 63 - 68 §:ssä,

            metsästysasetuksen 34 § :ssä ja metsästäjäorganisaation ohjesäännöissä.

 

 

            A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET

 

            1. Huolenpito riistakannoista; erityisesti metsäkanalinnut.

            2. Pienpetopyynnin tehostaminen ja palkitseminen.

            3. Harrastusedellytysten parantaminen erityisesti nuorten osalta.

            4. Metsästyksenvartioinnin, koulutuksen ja viestinnän edelleen tehostaminen.
            5. Hyvien suhteiden luominen sidoskumppaneihin.

            6. Metsästyksen harjoittaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

            7. Hirvien aiheuttaman metsävahinkotilanteen korjaaminen.

 

 

            B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

 

            1. HALLINTO (kokoukset, rhy:n edustajat eri tilaisuuksissa, toiminnanohjaus)

 

            1. Johtokunta kokoontuu seuraavasti:

                        I  11.01.  II  30.01.  III  06.03.  IV  08.05.  V  04.09.  VI  18.12.

            2. Toiminnanohjaus: määräaikaistehtävät, koordinointi.

            3. Vuosikokous 17.03. klo 12. Saarenkylän Nuorisoseuran toimitalolla.

 

 

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO (tutkinnon koulutustilaisuudet, tutkintotilaisuudet, tutkinnon vastaanottajat)

 

1. Metsästäjätutkintoihin valmentava koulutus yhteensä (12h) järjestetään neljänä eri iltana (3h / ilta) helmikuussa Rovaniemen kansalaisopistossa  ja elokuussa Rovaniemen maalaiskunnan kansalaisopistossa Syväsenvaarassa sekä tarvittaessa myös muualla toiminnanohjaajan luvalla.

            2. Metsästäjätutkintoja järjestetään koulutustilaisuuksien jälkeen yhteensä  8-10 kertaa.

 

 

3. AMPUMAKOE (ampumakokeiden järjestäminen, kokeen valvojat, ammunnan harjoittelu)

 

            1. Ampumakokeita järjestetään huhtikuussa ja syyskuussa tarpeellinen määrä.

2. Ammuntoja järjestävien metsästysseurojen ja ammunnanvalvojien kanssa laaditaan ampumakoekalenteri, joka julkaistaan Lapin Kansassa.

            3. Ampumakokeita valvovat yhdistyksen valtuuttamat valvojat.

            4. Ampumakokeita järjestävät metsästysseurat velvoitetaan järjestämään harjoitusammuntoja

                kohtuulliseen hintaan.

5. Mikäli ilmenee tarvetta järjestään ylimääräisiä ampumakokeita, niin niistä päättävät puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja yhdessä.

 

 

4. KOULUTUS, NEUVONTA (koulutustilaisuudet, kurssit, hirvipalaverit, annettava neuvonta, nuorisotyö,

                erämiesillat, koulutusmateriaalin hankinnat)

 

            1. Pienpetopyyntikoulutus

            2. Yhteistyötä kuntien ala- ja yläasteitten sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

            3. Osallistutaan riistanhoitopiirin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin.

            4. Koulutusta yhteishakujen vetäjille.

            5. Koulutusta metsästyksenvartijoille ja ammunnanvalvojille.

            6. Koulutusta hirvenpyyntiin osallistuville.

            7. Koulutusta johtokunnan jäsenille.

            8. Koulutusta metsästys- ja aselain tiimoilta.      

 

 

5. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN (elinympäristöjen hoito, vahinkojen estotoimenpiteet,

                riistanhoidon kokeilut, pyyntikurssit, riistanhoidon ohjaus)

 

            1. Edistetään pienpetopyyntiä, järjestetään kilpailu sekä palkitseminen

            2. Edistetään työllisuusvaroin tapahtuvaa riistanhoitotyötä.

            3. Hirvivahinkojen torjunta: karkotteet yms.

            4. Nuolukivien oikeaoppinen maastoon sijoittelu.

            5.  Hirvien talvilaidunten tehostettua hoitoa

 

           

6. RIISTAKANTOJEN HOITO (riistalaskennat ja riistakantojen seuranta, suurpetohavainnointi,

                hoito- ja metsästyssuunnitelmat)

 

            1. Riistakolmiolaskennat keväällä ja syksyllä.

            2. Hirvihavainnot / maastolaskenta, RKTL.

            3. Hirvien lentolaskenta helmikuussa (hirvenmetsästykseen osallistuvat rahoittavat).

            4. Tiivistetään yhteistyötä petotutkimuksen ja RKTL:n kanssa.

 

 

            7. METSÄSTYS (suositukset, rajoitukset ym.)

 

1. Hirvlupakiintiötä esitettäessä otetaan huomioon hirvien aiheuttama metsävahinkotilanne

            2. Valikoiva hirvenmetsästys.

3. Mahdolliset metsästäjäkohtaiset saaliskiintiöt kanalinnunmetsästyksessä tai rauhoitus.

 

 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA (valvontatoimenpiteet, vartijoiden koulutus)

 

            1. Tehostetaan metsästyksenvalvontaa koulutettujen vartijoiden toimesta, joita on n. 150.

            2. Yhteistyötä poliisin ja MH:n sekä porotalouden kanssa.

            3. Tehostetaan parivartiointia alkusyksystä metsäautoteillä.

            4. Vartiointi-isku yhteistyössä poliisin ja metsähallituksen kanssa.

 

 

9. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (tiedotustoiminta, sidosryhmäneuvottelut, yhteydet seuroihin ja

                seurueisiin, huomionosoitukset)

 

            1. Tehostetaan edelleen tiedotus- ja suhdetoimintaa.

            2. Lisätään tiedotus- ja neuvottelutoimintaa yhteishakujen kanssa.

            3. Vieraillaan metsästysseurojen vuosijuhlissa sekä hirvipeijaisissa.

            4. Luovutetaan ansioituneille yhdistyksen jäsenille ansiomerkkejä ja viirejä.

            5. Toiminnanohjaaja lähettää tiedotteita metsästysseuroille.

6. Järjestetään yhdessä metsälautakunnan ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa hirvivahinkoja koskeva informaatio- ja kuulemistilaisuus.

 

 

10. AMPUMARATA (ampumaradan ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)

 

            1. Yhdistyksellä ei ole omaa ampumarataa. Ammuntakokeiden järjestämistä varten

            käytössä on kymmenen metsästysseurojen hallitsemaa virallista ampumarataa, joissa

            järjestetään myös yleisiä harjoitusammuntoja. Tuetaan hirvenhiihdon ja   metsästysammuntojen järjestämistä.

 

 

11. MUU TOIMINTA (esitykset, toimenpidealoitteet, omatoiminen varainhankinta)

 

            1. Metsästysharrastuksen imagon edistäminen.

            2. Pyritään edistämään ennenkaikkea nuorten metsästäjien pääsyä metsästysseurojen

            jäseniksi.

            3. Nuorisolle suunnattua eräkasvatusta.

            4. Hirvisaaliin käsittely.