Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa
 

Helsinki 18.10.2007                                                                          Julkaistavissa heti

 

Karhunmetsästys voi jatkua poronhoitoalueella vielä kahden viikon ajan

 

Maa- ja metsätalousministeriö täydentää kesäkuussa annettua määräystä karhunpyynnin ylärajoista poronhoitoalueella. Itäisellä poronhoitoalueella sallitaan metsästettäväksi vielä kuusi karhua ja läntisellä poronhoitoalueella kaksi karhua.

 

Päätöksellä pyritään vähentämään karhujen aiheuttamia vahinkoja poronhoitoalueella.  Alkuvuoden (1.1. - 30.6.2007) aikana karhut ovat aiheuttaneet jo 438 porovahinkoa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vahinkomäärissä on selvää kasvua. Vuonna 2006 karhut aiheuttivat koko vuoden aikana yhteensä 721 porovahinkoa. Vahinkomäärä vuonna 2005 oli 474 ja sitä edeltävänä vuonna 483. Kesäkuussa annettuun määräykseen perustuvasta metsästyksestä huolimatta karhut ovat aiheuttaneet poronhoitoalueella edelleen merkittäviä vahinkoja.

 

Suurpetojen aiheuttamat porovahingot ovat kasvamassa tänä vuonna poikkeuksellisen suuriksi. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vahingot ovat lisääntyneet 57 prosenttia. Nyt tehdyllä päätöksellä pyritään vähentämään vahinkoja ja ennakoimaan korvauksiin käytettävissä olevien varojen riittävyyttä.

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut karhukannan määräksi 930 - 990 karhua (vuotta vanhempia karhuja ennen metsästyskautta) ja kestäväksi metsästysmääräksi 92 karhua. Kesäkuussa tehdyllä päätöksellä poronhoitoalueella sallittiin metsästettäväksi yhteensä 26 karhua. Lisäksi riistanhoitopiirien sallittiin myöntää poronhoitoalueen ulkopuolella pyyntilupia yhteensä 55 karhun metsästämiseksi. Määräyskirjeen täydennyksestä huolimatta koko Suomessa jäädään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvioiman kestävän verotusmäärän alapuolelle.

Poronhoitoalueella karhunmetsästys perustuu niin sanottuun alueelliseen kiintiöön, jonka täytyttyä karhunmetsästys päättyy, vaikka metsästysasetuksen mukaista metsästysaikaa olisi vielä jäljellä. Poronhoitoalueella tämänvuotiset kiintiöt täyttyivät jo syyskuun viimeisellä viikolla eli reilun kuukauden kuluttua metsästyksen alkamisesta. Nyt annetun lisäkiintiön vuoksi karhunmetsästys voi jatkua vielä kahden viikon ajan. Karhun metsästysaika alkaa 20.8. ja päättyy 31.10.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh (09) 160 52283, 040 733 6229
ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505
 
Tiedote verkossa: http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/071018_karhunmetsastys.html